EGV, spol. s r.o.        Poděbradova 109, 61200 Brno,  Czech Republic


Monitorování a diagnostika strojů

Kontakt: RNDr. Martin Rybák
+420 604258810
martin_rybak@egv.cz

Monitorování strojů

Sledování technického stavu strojů za provozu - bezdemontážní diagnostika - patří v současnosti ke standardním metodám udržení provozuschopnosti a bezpečnosti kritických strojů, jako jsou turbíny, velké elektromotory a čerpadla, větrné elektrárny, převodovky a další.  Většinou se využívá sledování vibrací ložisek, teplot a dalších veličin, z nichž lze analyzovat stav ložisek, rotorů, převodů a uložení soustrojí.

Monitorování lze rozdělit do tří hlavních tříd, vyžadujících odlišné přístupy a přístrojové vybavení.

  • Zabezpečovací systémy sledují vibrace (popř. další veličiny) v reálném čase současně na všech měřicích kanálech a rychle (ve zlomcích sekundy) dokáží odstavit soustrojí při překročení zadaných kriterií. Typickým případem takových strojů  jsou velká turbosoustrojí.
  • Monitorovací systémy sledují vibrace pomocí pevně instalovaných snímačů periodicky, přičemž perioda měření se pohybuje od několika minut po několik hodin. Používají se tam, kde nehrozí nebezpečí kritické poruchy a nelze vykonávat ruční měření. Typickým případem jsou jaderné elektrárny, lodě.
  • Obchůzková diagnostika se aplikuje u strojů, u nichž se závady rozvíjejí jen zvolna, např. u čerpadel a elektromotorů. Měření se provádí ručními vibrometry a analyzátory, snímače se upevňují na vytypovaná místa např. pomocí magnetu. Měření se vyhodnocuje a ukládá speciálními programy (Emonitor)

EGV spol. s r.o., má zkušenosti a nabízí dodávky ve všech uvedených kategoriích. Zajišťujeme jak návrh, dodávku a instalaci měřcích systémů, tak služby - nastavování systémů, pravidelnou údržbu, kalibrace a také provádění měření a jejich analýzu

    

Nabízené služby

Školení - EGV spol. s r.o., má zpracovány a nabízí školení pro pracovníky diagnostiky. Jsou k dispozici následující kurzy:

  • Základy monitorování vibrací - určeno pro začínající pracovníky. Jsou objasněny základní pojmy, veličiny a metody měření vibrací. Pozornost je věnována zejména závadám rotačních strojů a možnostem jejich sledování pomocí vibrací.
  • Měření a analýza vibrací I - navazuje na základní kurz. Probírají se především metody analýzy signálů, frekvenční analýza, digitální zpracování dat a aplikace prostřednictvím přenosných datakolektorů
  • Měření a analýza vibrací II - kurz je zaměřen na využití poznatků z první části na monitorování složitých strojů s pružnými rotory. Náplň kurzu je vždy upravena podle potřeby posluchačů a navazuje na typické stroje zákazníka.

Kurzy jsou pořádány na pracovišti EGV, spol. s r.o., vyjímečně lze zajistit i u zákazníka. K dispozici jsou názorné modely strojů s důrazem na možností praktických cvičení s vlastními přístroji. Kurzy jsou obvykle třídenní. Frekventanti obdrží studijní podklady a kurz je zakončen testem znalostí, po jehož absolvování lze vystavit osvědčení.

Měření vibrací a jejich analýza - provádíme s využitím vlastní techniky měření vibrací strojů a vyhodnocení jejich stavu, posouzení nevyváženosti, stavu ložisek  a dalších závad.  Zaměřujeme se především na velké rotační stroje v energetice, čerpadla, turbíny a kompresory.

Kalibrace systému měření vibrací - EGV, spol. s r.o. udržuje etalon vibrací Bruel Kjaer 8305 navázaný na národní etalon vibrací ČMI Praha ve frekvenčním rozsahu 2 - 4000 Hz. Provádíme kalibrace vibrometrů v naší laboratoři nebo v případě on-line systémů jsme schopni provést kalibrace in-situ u zákazníka.

             
             

 

  
EGV, spol. s r.o. je  integrátorem společnosti Rockwell Automation se zaměřením na oblast výrobků  pro monitorování a diagnostiku strojů, průmyslové automaty  a dodávky softstarterů a měničů.

Rockwell Automation je vedoucím světovým dodavatelem průmyslových řídicích systémů a automatů. Cílem Rockwell Automation je poskytnout svým zákazníkům konkurenční výhody dodávkami a službami v celém rozsahu nabízených řešení a odpovídajících rostoucím potřebám zákazníků a výrobců.

Entek, který se spojil v minulosti se společností IRD Mechanalysis, byl jedním z vedoucích hráčů na poli technické diagnostiky a poskytoval komplexní služby včetně školení a servisu na místě. V rámci poskytování služeb zákazníkům Entek vyškolil ve svých školicích centrech v celém světe přes 100 000 odborníků technické diagnostiky a má k dispozici síť zástupců ve více než 80 zemích.

Pro diagnostiku strojů byl několik desítek let vyvíjen a neustále zdokonalován program Emonitor, který je dnes k dispozici v několika variantách od jednoduchých až po složité síťové instalace navazující na informační systém řízení údržby velkých koncernů.  Emonitor využívá na nejmodernější databázové programy, umožňuje pracovat na vzdálených počítačícha data ze strojů přenášet prostřednictvím Internetu a přímo spolupracovat s řídicími systémy na úrovni provozů.

Další významný pokrok byl dosažen v integraci měřicích modulů do řídicích soustav strojů. Vývoj, započatý firmou Entek, převzal vedoucí výrobce průmyslových automatů a přizpůsobil tyto dříve atypické jednotky požadavkům integrace s průmyslovými automaty.

Informace o produktech Rockwell Automation

 

 

 
 

Reference

Monitorovací systém hlavních cirkulačních čerpadel JE Temelín

EGV, spol. s r.o. dodala pro firmu Westinghouse monitorovací systémy RECOP-MCP pro hlavní cirkulační čerpadla primárního okruhu prvního a druhého bloku JE Temelín. Systém provádí měření absolutních i relativních vibrací elektromotoru a čerpadla v plně automatickém reľimu. Měřená data jsou převáděna do nadřazeného systému monitorování primárního okruhu. EGV, spol. s r.o. zajistila kompletní dodávku systému včetně zpracování dokumentace, realizaci laboratorních testů, instalace na stavbě, oľivení a zkouąek systému. V systému jsou použity snímače a měřicí jednotky SKF, doplněné měřicími zesilovači EGV a rovněľ programovým vybavením pro začlenění systémů RECOP do systému TMDS firmy Westinghouse.

Na JE Temelín
dodala EGV, spol. s r.o. ještě systémy sledování čerpadel chladicích věží a záložních dieselmotorů.

 Na JE Mochovce
dodala EGV, spol. s r.o. monitorovací systém vibrací  ventilátorů a čerpadel TVD a BQDV

Systémy měření chvění a posuvů turbosoustrojí
Elektrárna Chvaletice

  • V rámci modernizace elektrárny Chvaletice dodala EGV, spol s r.o. zabezpečovací a monitorovací systémy pro tři bloky 200 MW této elektrárny. Vzhledem k vysokým nárokům na spolehlivost systému bylo řešení zaloľeno na systému SKF M800 - Dymac.  EGV, spol. s r.o. zajistila dodávku na klíč, včetně provedení kabelových tras, zpracování dokumentace, montáže a oživení systému. Zabezpečuje rovněž pravidelný servis systému a poskytuje konzultační služby při vyhodnocování výsledků. V současné době se sledují těmito systémy, které nahradily dřívější systém Philips, všechny čtyři bloky včetně turbonapáječek.

SEPAP Štětí

  • Po havárii turbogenerátoru dodala EGV, spol. s r.o. skříň místního ovládání a zabezpečení turbosoustrojí 20 MW. Systém je založen na pouľití jednotek řady 6600 Rockwell Automation ENTEK Condition Monitoring a jednotek EGV-EMS 4000.

Větrná turbína 2 MW

  • EGV, spol. s r.o. navrhla a dodala pro větrnou turbínu 2 MW (s proměnnými otáčkami) monitorovací systém vibrací s využitím monitorovacích jednotek Rockwell Automation Enwatch a XM série. Data jsou bezdrátově přenášena na diagnostickýc server zákazníka a analyzována pracovníky EGV, spol. s r.o. pomocí vzdáleného přístupu.

 

 

 

home

 

  Česky                   English

egv@egv.cz