EGV, spol. s r.o.        Poděbradova 109, 61200 Brno,  Czech Republic


Pevnostní výpočty

Kontakt: Ing. Miroslav Urbánek, CSc.
+420 603381509
miroslav_urbanek@egv.cz

Provádíme pevnostní výpočty ocelových rámových konstrukcí , potrubních systémů a navazujících prvků. EGV, spol. s r.o. disponuje potřebnými výpočtovými programy MKP a je držitelem příslušných autorizací. Pro experimentální ověření konstrukcí disponuje EGV. spol. s r.o. měřicím vybavením a výpočtovým programem pro modální analýzu a měření vibrací v širokém instervalu frekvencí.

 Pro podrobnější informace a případné nabídky sdělte svoje požadavky výše uvedenému odpovědnému pracovníkovi.

 

 

         

     Reference

Potrubí, plošiny a rámové konstrukce Jaderné elektrárny Temelín, Mochovce
Byla zpracována průkazná dokumentace různých potrubí a jim přilehlých plošin a konstrukcí pro jaderné elektrárny v České republice a na Slovensku .
Při výpočtech potrubí byla snaha se přiblížit co nejvíce skutečnosti, čehož bylo docíleno laděním vazeb mezi potrubím a okolím, případně používáním matic poddajnosti u kontaktů s přilehlými zařízeními (čerpadla, aparáty) s cílem snížit na minimum počet nápravných opatření. Bylo uvažováno lokální statické zatížení, předpokládané provozní režimy včetně tlakových zkoušek a seizmické zatížení, na základě něhož jsou hodnocena statická a dynamická napětí ovlivňující  kumulace únavového namáhání a určení životnosti.

 

Hodnocení průmyslových čerpadel Průkazná dokumentace průmyslových čerpadel jaderných elektráren

Byla zpracována průkazná dokumentace čerpadel různých konstrukčních typů pro jaderné elektrárny  Temelín a Jaslovské Bohunice. Analyzovány byly mezi jiným následující úlohy:

  • stabilita rotoru s uvážením tuhosti ložisek, ucpávek a dalších prvků,
  • tepelné šoky při najíždění se zaměřením na hledání kritických míst a jejich optimalizaci,
  • výpočty přírubových spojů a stanovení montážních předpětí, případně návrh těsnění,
  • seizmické hodnocení čerpadla,
  • životnost kritických uzlů čerpadla, a další.

Průkazná dokumentace je vyžadována pro doložení pevnosti, životnosti a seizmické odolnosti komponent.

 

Hodnocení komínů Technologický komplex Blackburn (Anglie)

Byla vypracována metodika návrhů aktivního tlumiče vibrací komínového tělesa, na základě níž byl proveden konstrukční návrh tlumiče kmitání v širokém frekvenčním rozsahu budicích frekvencí. Tlumič sestával z ocelového mezikruží spojeného třemi táhly s horní plošinou komína. Mezi ocelovým mezikružím a komínem byly tangenciálně unístěny navržené hydraulické tlumiče. Na tlumeném komínu byla určena předpokládaná životnost komínového tělesa.

 

Dynamická analýza konstrukcí a soustav Elektrárna Vřesová

Pomocí experimentální modální analýzy byl sestaven a verifikován model dynamického chování části konstrukce kotle v určeném frekvenčním rozsahu na energetickém bloku 200 MW elektrárny Vřesová. Následně byl pomocí MKP kvantifikován matematický model soustavy, modelovány experimentálně zjištěné provozní tvary kmitů a navržena nápravná opatření pro snížení vlivu dynamického zatěžování.

 

Výpočty životnosti komponent Hodnocení životnosti
  • Výměníky jaderné elektrárny Dukovany: pro jadernou elektrárnu Dukovany byla vyvinuta  metodika hodnocení únavového poškozování vybraných nátrubků tlakových nádob teplotními a tlakovými poli,
  • Elektrárna Mělník
  • Výtopna Červený mlýn  (Brno)
  • Teplárna Kyjov
  • PPC Trmice: byl navržen algoritmus pro hodnocení životnosti stěny nátrubku bubnu kotle. Uvedený algoritmus je používán při analýze  nebezpečnosti provozních parametrů, které jsou hodnoceny s ohledem na předepsanou životnost komponenty.

Uvedený algoritmus byl použit též při stanovení oblasti provozních parametrů bubnu klasických elektráren, vymezující přípustné provozní zatěžování s ohledem na předepsanou životnost.

 

home

 

  Česky                   English

egv@egv.cz